NEWS UPDATE

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเมนูสมัครออนไลน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี) ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2559 สมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่
  1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
  2. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ชำระเงินค่าใบสมัคร 100 บาทและค่าสมัครจำนวน 200 บาท

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ ระดับปวส.
  ผู้สมัครโปรดตรวจสอบระเบียบการรับสมัคร ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 ก่อนการสมัครทุกครั้ง ในระเบียบการประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้
  1. ปฏิทินการสอบคัดเลือก
  2. ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร
  3. สาขาวิชาที่เปิดรับ
  4. คุณสมบัติที่รับเข้าศึกษา
  5. ตารางสอบคัดเลือก
  6. รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
  ผู้สมัครโปรดตรวจสอบระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ก่อนการสมัครทุกครั้ง ในระเบียบการประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้
  1. ปฏิทินการสอบคัดเลือก
  2. ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร
  3. สาขาวิชาที่เปิดรับ
  4. คุณสมบัติที่รับเข้าศึกษา
  5. ตารางสอบคัดเลือก
  6. รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเมนูสมัครออนไลน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2559 สมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่
  1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท
  2. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ชำระเงินค่าใบสมัคร 100 บาทและค่าสมัครจำนวน 300 บาท

วิธีการและขั้นตอนการเลือกหลักสูตรที่ศึกษา

การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
  การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
  สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
  วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

Welcome


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร
 • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
 • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์  : 
  044-242978-9,
    044-271312-3
  ต่อ   2041
  fax : 
  044-242217