NEWS UPDATE

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเมนูสมัครออนไลน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2559 สมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่
  1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
  2. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ชำระเงินค่าใบสมัคร 100 บาทและค่าสมัครจำนวน 200 บาท

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
  ผู้สมัครโปรดตรวจสอบระเบียบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559 ก่อนการสมัครทุครั้ง ในระเบียบการประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้
  1. ปฏิทินการสอบคัดเลือก
  2. ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร
  3. สาขาวิชาที่เปิดรับ
  4. คุณสมบัติที่รับเข้าศึกษา
  5. ตารางสอบคัดเลือก
  6. รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
  การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
  สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
  วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

แบบฟอร์มการนำข้อมูลผู้สมัครสอบลงระบบExcel
  เรียน เจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผมได้ทำแบบฟอร์มการนำเขาข้อมูลไว้เป็นไฟล์Excelมาตราฐาน ดังนั้น หากท่านต้องการให้นำข้อมูลนักศึกษาลงระบบ กรุณากรอกข้อมูลดังแบบฟอร์มที่ได้นำขึ้นไว้ให้ครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านเองและป้องกันการผิดพลาดจากการแปลงรูปแบบก่อนนำลงข้อมูลครับ

Welcome


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร
 • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
 • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์  : 
  044-242978-9,
    044-271312-3
  ต่อ   2041
  fax : 
  044-242217