NEWS UPDATE

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/2016/2016/07/new4/

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปริญญาตรีและระดับ ปวส. เพิ่มเติมรอบที่ 2
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปริญญาตรีและระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง ตั้งแต่ 6 - 30 มิถุนายน 2559

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 59 ด้วยตนเองหรือสมัครทางเว็บไซต์ สนใจสมัครได้ที่ www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

     เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเมนูสมัครออนไลน์
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2559 สมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่
      1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท
      2. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ชำระเงินค่าใบสมัคร 100 บาทและค่าสมัครจำนวน 300 บาท

     การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
      การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
      สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
      วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
      หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

     Welcome


     ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

    • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
    • วิทยาเขตขอนแก่น
    • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
    • วิทยาเขตสุรินทร์
    • วิทยาเขตสกลนคร
    • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
    • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
     จ.นครราชสีมา 30000
     โทรศัพท์  : 
     044-242978-9,
       044-271312-3
     ต่อ   2041
     fax : 
     044-242217